تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

مازندران - ساری - خزر آباد- مجتمع شهید بهشتی 

پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران