تاریخ شروع ثبت نام در همایش 11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 8 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 اسفند 1395
اعلام نتایج داوری 12 اسفند 1395
تاریخ برگزاری 10 و 11 اسفند 1395
برگزارکننده
پوستر همایش
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
8 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
6 اسفند 1395
تاریخ برگزاری
10 و 11 اسفند 1395

شرکت توسعه گردشگری مازندران